Všeobecné obchodné podmienky

pre spoluprácu s našim klientom.

Poskytovania zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb spoločnosťou Centrum zdravia FYMAS s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

1. Centrum zdravia FYMAS s.r.o., so sídlom Pri Hrubej Lúke 11, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 47 629 444, je spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vložka č. 105407/B (ďalej len "FYMAS alebo Poskytovateľ"), ktorá ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti v zmysle platného povolenia vydaného príslušným orgánom je prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia – zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek slúžiaceho na liečbu a prevenciu, rekondíciu a regeneráciu.

2. FYMAS poskytuje Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zariadení nachádzajúcom sa na adrese Údernícka 3277/3, Bratislava – Petržalka v nadštandardnej kvalite, odborne a v súlade so štandardnými terapeutickými a diagnostickými postupmi, a to za účelom zlepšenia zdravotného stavu fyzických osôb, a za odplatu.

3. FYMAS vykonáva Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade s informáciami poskytnutými Klientom a ním poskytnutou Zdravotnou dokumentáciou.

4. Za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb Poskytovateľom Klientovi vydáva Poskytovateľ tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP"), ktorých účelom je najmä vymedziť práva a povinnosti právneho vzťahu, založeného Dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Klientom.

5. Klient uzatvorením právneho vzťahu s Poskytovateľom berie na vedomie, že Poskytovateľ nemá uzatvorenú zmluvu zo zdravotnými poisťovňami o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotného poistenia, a úhrada za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, či poskytovanie ostatných služieb sa uskutočňuje mimo systému zdravotného poistenia.

6. Zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj ostatné služby poskytované Poskytovateľom sú spoplatňované v zmysle platného cenníka uverejneného Poskytovateľom, pričom tieto sú uhrádzané priamo Klientom.

II. Základné definície a pojmy

1. Na účely týchto VOP majú pojmy v nich obsiahnuté nasledovný význam:

"Balíček služieb" - Poskytovateľom určený súbor Zdravotných výkonov a služieb, vykonávaných za individuálnych podmienok alebo zvýhodnenú cenu.

"Cenník" – cenník služieb Zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb v oblasti regenerácie a rekondície, poskytovaných Poskytovateľom, ktorého aktuálne platné znenie je zverejnené na Internetovej stránke Poskytovateľa a dostupné na Prevádzke Poskytovateľa, v zmysle ktorého je stanovená Odmena.

"Diagnostika" - zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu Klienta a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby, určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby alebo zdravotného problému.

"Dohoda" – znamená dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú Klient uzavrel s Poskytovateľom, ako aj dohoda o poskytnutí služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb uzatvorená písomne alebo ústne, prípadne konkludentne (inou formou, ktorou Klient akceptuje ustanovenia týchto VOP) medzi Poskytovateľom a Klientom.

Konkludentným konaním Klienta, ktorého dôsledkom je uzatvorenie Dohody sa rozumie najmä:

"Internetová stránka Poskytovateľa" – znamená www.fymas.sk.

"Klient" – každá fyzická osoba, ktorej FYMAS poskytne jednorazovo alebo opakovane služby zdravotníckeho zariadenia, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, či ostatné služby.

"Liečba" – znamená vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu Klienta s cieľom navrátiť mu zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jeho zdravotného stavu (stabilizovanie zdravotného stavu) alebo mierniť prejavy a dôsledky ochorenia Klienta.

"Liečebný režim" – rad fyzioterapeutických cvikov, prípadne iných pravidiel na podporu liečby.

"Nariadenie GDPR"- znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

"Odmena" – nárok Poskytovateľa na zaplatenie ceny za služby, ktorý je povinný uhradiť Klient Poskytovateľovi v súlade s týmito VOP a platným cenníkom.

"Ostatné služby" – všetky ďalšie služby, ktoré sú Klientovi poskytované na jeho žiadosť v súvislosti so Zdravotnou starostlivosťou poskytovanou Poskytovateľom.

"Ošetrujúci zdravotnícky pracovník" – znamená zdravotnícky pracovník určený Poskytovateľom na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti Klientovi.

"Poskytovateľ" – Spoločnosť FYMAS s.r.o., so sídlom Pri Hrubej Lúke 11, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 47 629 444, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd: Sro, vložka č. 105407/B.

"Prevádzka" – zdravotnícke zariadenie Poskytovateľa nachádzajúce sa na adrese Údernícka 3277/3, Bratislava – Petržalka.

"Rehabilitácia, rekondícia, regenerácia Klienta" – sú základným cieľom a základným obsahom poskytovanej Zdravotnej starostlivosti Poskytovateľa.

"Služba" – zahŕňa poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb v oblasti regenerácie a rekondície Klientovi Poskytovateľom na základe Dohody.

"VOP" – Všeobecné obchodné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb.

"Zákon o ochrane osobných údajov" – znamená zákon č. 18/2018 Z.z. a nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

"Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti" – znamená zákon č. 578/2004 Zb. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

"Zákon o zdravotnej starostlivosti" – znamená zákon č. 576/2004 Zb. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

"Zdravotná dokumentácia – rehabilitačná správa" – súbor údajov o zdravotnom stave Klienta, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Klientovi.

"Zdravotná starostlivosť" – súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú Ošetrujúci zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania zdravotníckych pomôcok s cieľom predĺženia života Klienta, zvýšenia kvality jeho života a zdravého vývoja budúcich generácií.

"Zdravotný výkon" – cielená činnosť Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania Zdravotnej starostlivosti Poskytovateľa.

III. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

1. Zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ostatné služby poskytuje Poskytovateľ na základe Dohody a v rozsahu v nej dohodnutom. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú alebo na presne špecifikovaný Zdravotný výkon, či Službu.

2. Klient uzavretím Dohody potvrdzuje, že:

3. Poskytovateľ Zdravotnú starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje počas otváracej doby Poskytovateľa, ktorá je zverejnená v Prevádzke a na internetovej stránke Poskytovateľa.

4. Klient sa môže objednať k Poskytovateľovi osobne v Prevádzke Poskytovateľa, prostredníctvom telefonického spojenia na telefónnom čísle +421 903 180 813 alebo +421 910 450 369, prostredníctvom kontaktného formulára on-line na Internetovej stránke Poskytovateľa alebo prostredníctvom online aplikácie Poskytovateľa.

5. Uzavretím Dohody vznikne medzi Poskytovateľom a Klientom právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, či poskytovanie ostatných služieb. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Dohody, na základe ktorej sa poskytuje Zdravotná starostlivosť z dôvodov stanovených v príslušných právnych predpisoch, alebo v prípadoch, ak osobný vzťah Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka ku Klientovi nezaručuje objektívne hodnotenie jeho zdravotného stavu alebo ak Klient neuhradí takéto služby v plnej výške v súlade s týmito VOP.

6. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Dohody, ak by uzatvorením takejto Dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie.

7. Poskytovateľ poskytuje Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na základe Dohody buď ako jednotlivé Zdravotné výkony/jednotlivé Služby alebo v rámci komplexných Balíčkov služieb. Klient má právo zvoliť si Balíček služieb vždy len v rozsahu aktuálnej ponuky Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť aktuálnu ponuku Balíčkov služieb.

8. Pokiaľ Klient počas platnosti Balíčka služieb nevyužije celú náplň Balíčka služieb z dôvodov na jeho strane, nevznikajú mu v tejto súvislosti žiadne práva ani nároky voči Poskytovateľovi a ani Poskytovateľovi nevznikajú v tejto súvislosti žiadne povinnosti na náhradné plnenie voči Klientovi. S dobou platnosti Balíčka služieb je Klient vždy vopred oboznámený a zakúpením Balíčka služieb vyjadruje s ňou súhlas a berie na vedomie, že len počas tejto doby môže celú náplň Balíčka služieb vyčerpať.

9. Klient berie na vedomie a akceptuje, že čerpanie náplne Balíčkov služieb môže byť obmedzené alebo znemožnené aj z dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých nebude možné zo strany Poskytovateľa zabezpečiť čerpanie náplne Balíčka služieb. V takom prípade je Poskytovateľ povinný poskytnúť Klientovi náhradu v podobe umožnenia využitia alternatívnej náplne Balíčka služieb alebo alternatívnych služieb podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa. V takomto prípade nejde o porušenie dohody a Klientovi nevznikajú ďalšie práva voči Poskytovateľovi.

10. Právny vzťah, ktorého predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytovať Zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti a ostatné služby v oblasti regenerácie a rekondície na strane jednej a záväzok zaplatiť Odmenu na strane druhej, môže okrem Dohody vzniknúť aj uzavretím osobitnej zmluvy medzi Poskytovateľom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou. V takom prípade Poskytovateľ bude poskytovať Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti osobám, ktoré budú určené touto zmluvou. Na tieto osoby sa po uzavretí zmluvy primerane použijú ustanovenia týchto VOP o Klientovi s výnimkami dohodnutými v tejto zmluve.

IV. Poskytovanie Zdravotnej starostlivosti a zodpovednosť

1. Poskytovateľ Zdravotnú starostlivosť a Služby súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti poskytuje prostredníctvom Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.

2. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť postupom Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v súlade so súčasnými poznatkami vedy.

3. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti v súlade s ustanovením § 6 Zákona o zdravotnej starostlivosti.

4. Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 3. tohto článku VOP, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

5. Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti má Klient právo na:

6. Pred prvou návštevou u Poskytovateľa je Klient povinný uzavrieť s Poskytovateľom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v prípade potreby predložiť Zdravotnú dokumentáciu nevyhnutnú pre riadne a účelné poskytnutie Zdravotnej starostlivosti.

7. Klient je aj vo vlastnom záujme povinný upozorniť Poskytovateľa, resp. Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka pred zahájením poskytovania Služby na svoj zdravotný stav, zdravotné problémy a príznaky.

8. Pri škodách, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán (Klient, Poskytovateľ), zodpovedajú zmluvné strany v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť za škodu.

9. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi a ktorá je spôsobená okolnosťami objektívneho charakteru vylučujúce zodpovednosť, t.j. okolnosťami ktoré Poskytovateľ nezavinil a ani nemohol predvídať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré Klientovi vznikli v dôsledku osobitostí jeho zdravotného stavu a v prípade, ak Poskytovateľ Klienta na možné riziká upozornil, ako aj v prípade ak Klient porušil alebo nedodržal pokyny alebo zákazy Poskytovateľa.

10. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi, tým, že Poskytovateľovi neposkytol úplné, pravdivé, aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave, či v prípade ak Klient zamlčal, vedome/nevedome informácie o svojom zdravotnom stave rozhodné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom lege artis.

11. Klient berie na vedomie individualitu, osobitosť svojho zdravotného problému a súhlasí s tým, že Poskytovateľ poskytovaním svojich služieb má zabezpečiť výlučne jeho rehabilitáciu, regeneráciu a rekondíciu.

V. Objednávanie, rezervácia termínu, zmeny rezervácie

1. V záujme efektívneho a včasného poskytovania Zdravotnej starostlivosti je Klient povinný dodržať termín Zdravotného výkonu alebo Služby, na ktoré sa objednal.

2. Klient berie na vedomie skutočnosť, že na Zdravotný výkon je Klient oprávnený objednať sa nasledovnými spôsobmi:

3. Pred každou rezerváciou termínu Zdravotného výkonu alebo Služby je Klient povinný oboznámiť sa s platnými VOP. Potvrdením rezervácie Klient potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, pričom súčasne vyslovuje svoj slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so znením týchto VOP.

4. Pri prvom objednaní/rezervácii termínu Zdravotného výkonu alebo Služby Klienta podľa ods. 2 tohto článku je Klient povinný uviesť/vyplniť všetky povinné údaje (meno, priezvisko, e-mail a telefonický kontakt). Po oznámení/vyplnení všetkých požadovaných údajov je Klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o registrácii a vytvorení profilu do online aplikácie Poskytovateľa. Pri následnej rezervácií termínu Zdravotného výkonu alebo Služby cez online aplikáciu Poskytovateľa, má Klient možnosť vyhľadať si aktuálne dostupný termín u Poskytovateľa podľa zadaných kritérií (kategória/služba, Ošetrujúci zdravotnícky pracovník, dátum a hodina/čas Zdravotného výkonu alebo Služby). Po prihlásení do online aplikácie a vyplnení všetkých požadovaných údajov je Klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o rezervovanom termíne.

5. Pri rezervácii termínu cez online aplikáciu Poskytovateľa má Klient možnosť vybrať si možnosť platby kartou alebo kreditom, prípadne iným Poskytovateľom akceptovaným spôsobom. Kredit sa pripisuje Klientovi v rámci zakúpeného bonusového balíka u Poskytovateľa. Klient berie na vedomie skutočnosť, že po úspešnom a platnom dojednaní rezervácie sa mu sťahuje automaticky suma za rezervovanú službu v zmysle cenníka Poskytovateľa v súlade s článkom VII. týchto VOP.

6. V prípade, ak Klient mešká s dostavením sa na objednaný termín, je Poskytovateľ oprávnený podľa aktuálnej pracovnej vyťaženosti Klienta, Klientovi poskytnúť modifikovaný skrátený Zdravotný výkon alebo Službu, pričom Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi Odmenu v pôvodne dohodnutej výške podľa platného Cenníka.

VI. Zrušenie rezervácie a sankcie

1. V prípade, že Klientovi bráni v dodržaní termínu Zdravotného výkonu alebo Služby, na ktorý sa objednal, vážna a objektívne nepredvídateľná prekážka, je Klient povinný túto skutočnosť Poskytovateľovi najneskôr 24 hodín vopred telefonicky, e-mailom alebo online na Internetovej stránke Poskytovateľa oznámiť a preobjednať sa na iný termín, pričom v prípade včasného zrušenia termínu rezervácie, vzniká Klientovi právo na poskytnutie náhradného termínu pre absolvovanie dojednanej služby, v súlade s podmienkami uvedenými v bode 3 tohto článku. Pokiaľ Klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných dôvodov vyhovieť, Poskytovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám Klienta, avšak Poskytovateľ nie je povinný požiadavke Klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, a Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody, či akékoľvek iné plnenie zo strany Poskytovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.

2. V prípade včasného neoznámenia prekážky na strane Klienta (t.j. do 24 hod pred plánovaným uskutočnením zarezervovanej služby), ktorá mu bráni v absolvovaní Zdravotného výkonu alebo Služby, alebo v prípade nedostavenia sa Klienta na objednaný termín Zdravotného výkonu alebo Služby, prepadá Klientovi termín Zdravotného výkonu alebo Služby, pričom Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi storno poplatok v plnej hodnote neuskutočneného Zdravotného výkonu alebo Služby v zmysle platného cenníka (ďalej len ako "Storno poplatok"). V prípade ak zo strany Klienta už bola vopred uhradená cena objednanej služby na základe dojednanej online rezervácie a táto rezervácia nebola klientom včasne zrušená, Klientovi nepatrí nárok na vrátenie platby za službu a súčasne Klientovi nevzniká nárok na poskytnutie náhradného termínu.

3. V prípade, že zo strany Klienta nebola vopred spolu s rezerváciou uhradená cena za objednanú službu a Klient rezerváciu tejto objednanej služby v súlade s 1. bodom tohto článku včasne nezruší, tak Klient je následne povinný Storno poplatok v plnej výške hodnoty zarezervovaného úkonu služby podľa cenníka Poskytovateľa, zaplatiť Poskytovateľovi na výzvu Poskytovateľa v hotovosti alebo bezhotovostne pri ďalšej návšteve Poskytovateľa. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením storno poplatku podľa tohto bodu, Poskytovateľ ho písomnou upomienkou vyzve na splnenie záväzku zaplatiť tento storno poplatok. Náklady spojené s upomínaním Klienta je Klient povinný nahradiť Poskytovateľovi paušálnou náhradou, ktorej výška je 15 eur za každú Poskytovateľom odoslanú upomienku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo storno poplatok jednostranne započítať proti prípadným pohľadávkam Klienta voči Poskytovateľovi (napríklad z Balíčka služieb). V prípade neuhradenia Storno poplatku je Poskytovateľ zároveň oprávnený odmietnuť Klientovi poskytnutie Zdravotnej starostlivosti či iných súvisiacich služieb definovaných v týchto VOP, a to až do riadneho zaplatenia vyúčtovaného Storno poplatku a zároveň je Poskytovateľ oprávnený uplatniť svoj nárok na zaplatenie Storno poplatku na základe tohto článku v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

VII. Odmena

1. Klient je povinný zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu za poskytnutie Zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb v oblasti regenerácie a rekondície Odmenu Poskytovateľovi. Výška Odmeny sa určuje v zmysle Cenníka Poskytovateľa platného a zverejneného v čase vykonania Zdravotného výkonu, či poskytnutia Služby Klientovi.

2. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Dohody jednostranne zmeniť Cenník. Zmena Cenníka bude vykonaná uverejnením oznámenia o zmene Cenníka na Internetovej stránke Poskytovateľa. V prípade ak dôjde v čase medzi objednaním a skutočným vykonaním Zdravotného výkonu alebo Služby k zmene cenníka, bude Klientovi účtovaná Odmena platná v čase vykonania objednávky, resp. rezervácie predmetného Zdravotného výkonu, či Služby. Odmena za poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb v oblasti regenerácie a rekondície, sa v prípade jednotlivých Balíčkov služieb môže odlišovať.

3. Poskytovateľ zverejňuje Cenník svojich služieb na Internetovej stránke Poskytovateľa a v priestoroch svojej Prevádzky.

4. Odmena je splatná v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v Prevádzke Poskytovateľa priamo pri resp. po poskytnutí Zdravotného výkonu, či poskytnutia Služby Klientovi, s výnimkou vykonávania Zdravotného výkonu či inej Služby poskytovanej Klientovi na základe dojednanej online rezervácie, kedy je v danom prípade odmena splatná vopred, a to momentom dojednania online rezervácie podľa týchto VOP. V prípade osobitnej dohody medzi Poskytovateľom a Klientom je Odmena splatná aj odpočítaním ceny Zdravotného výkonu alebo inej Služby z predplateného kreditu Klienta. Poskytovateľ má právo požadovať úhradu aj vopred t.j. ešte pred poskytnutím Zdravotného výkonu, či Služby Klientovi.

5. V Odmene podľa ustanovení tohto článku sú zahrnuté všetky administratívno – technické náklady Poskytovateľa na splnenie jeho záväzkov z Dohody, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak.

6. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť Klientovi poskytnutie Zdravotnej starostlivosti, a to až do riadneho zaplatenia Odmeny. Výšku odmeny alebo aj len jej časť, ktorú Klient Poskytovateľovi riadne nezaplatil, je Poskytovateľ oprávnený vymáhať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to vrátane príslušenstva, ktoré prináleží k nezaplatenej Odmene a tiež vrátane nákladov, ktoré Poskytovateľovi v súvislosti s týmto vymáhaním vzniknú.

VIII. Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

1. Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o zdravotnej starostlivosti a Zákona o ochrane osobných údajov.

2. Zdravotná dokumentácia sa vedie v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti a obsahuje:

3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu Ošetrujúci zdravotnícki pracovníci. Rozsah prístupu k osobným údajom, ako aj oprávnené osoby určí Poskytovateľ.

4. Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od Dohody je Poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým Klient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

5. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem Identifikačných údajov Klienta, a Poskytovateľa aj chronologický opis vývoja zdravotného stavu, prehľad o doterajšej liečbe, údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dátum vystavenia a identifikáciu Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

6. Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo Zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania subjektom uvedeným v § 24 ods. 4 Zákona o zdravotnej starostlivosti, Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do Zdravotnej dokumentácie Klienta v rozsahu, spôsobom a za podmienok podľa § 25 Zákona o zdravotnej starostlivosti.

IX. Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

1. Ak sa Klient domnieva, že sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti alebo Služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

2. Poskytovateľ je povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, ak z obsahu žiadosti nevyplýva objektívna nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

3. Ak Poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, žiadateľ má právo požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad pre dohľad").

4. Dozor nad dodržiavaním zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva orgán príslušný na vydanie povolenia (Bratislavský samosprávny kraj) a v prípade plnenia povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vyplývajúcich z § 79 zákona č. 576/2004 Z.z. a dodržiavania podmienok prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na základe povolenia aj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

X. Ochrana osobných údajov

1. Poskytovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, a to len na vymedzený a ustanovený účel. Poskytovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov.

3. Klient prijatím Zdravotnej starostlivosti a ostatných Služieb poskytovaných Poskytovateľom vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom a v rozsahu uvedenom v Zákone o ochrane osobných údajov, a tento súhlas dáva na dobu neurčitú. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom, alebo elektronickou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@fymas.sk.

4. Účelom spracovania osobných údajov Klienta je vedenie evidencie za účelom poskytnutia a skvalitnenia služieb, ktoré Poskytovateľ poskytuje Klientovi.

5. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Poskytovateľ neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu Klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom.

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Dohody a/alebo osobitnej zmluvy. Písomnou Dohodou a/alebo osobitnou zmluvou môže byť použitie jednotlivých ustanovení týchto VOP vylúčené alebo pozmenené. V prípade rozporov medzi znením VOP a ustanoveniami písomnej Dohody a/alebo osobitnej zmluvy, majú ustanovenia písomnej Dohody a/alebo osobitnej zmluvy prednosť.

3. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP a/alebo Dohoda, a ktoré nie sú upravené týmito VOP a/alebo Dohodou, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to predovšetkým ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o zdravotnej starostlivosti, Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Klient uzatvorením Dohody, potvrdením rezervácie termínu Zdravotného výkonu alebo Služby, vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa. Zmena Podmienok sa oznamuje oznámením uverejneným na Internetovej stránke Poskytovateľa. Spolu s oznámením o zmene bude na Internetovej stránke Poskytovateľa zverejnené aj úplné znenie VOP po oznámenej zmene. Zmena Podmienok nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa.

5. Tieto VOP platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom založeného Dohodou a/alebo týmito VOP a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z nich vyplývajú.

6. Ak by niektoré ustanovenia týchto VOP mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom. alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP a/alebo Dohody.

7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná Poskytovateľom Klientovi alebo Klientom Poskytovateľovi sa považuje za doručenú adresátovi uplynutím siedmeho dňa po odoslaní zásielky na poslednú známu adresu, resp. sídlo Poskytovateľa, pokiaľ sa nepreukáže skorší okamih doručenia. V prípadoch, kedy sa podľa týchto Podmienok predpokladá oznamovanie skutočností Klientom oznámením na Internetovej stránke Poskytovateľa, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Klientom ich zverejnením oznámenia na uvedenej Internetovej stránke Poskytovateľa.

8. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových všeobecných obchodných podmienok.

9. Tieto VOP sú účinné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa, ak nie je vo VOP uvedený neskorší dátum. Tieto VOP sú k dispozícii k nahliadnutiu aj v tlačenej podobe v mieste Prevádzky Poskytovateľa.

V Bratislave, dňa 08.05.2024