Chránime Vaše osobné údaje

bezpečnosť je pre nás prvoradá


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj "GDPR")


Prevádzkovateľ:

Názov: Centrum zdravia FYMAS s. r. o.

Sídlo: Pri Hrubej Lúke 11, 841 02 Bratislava

IČO: 47 629 444

DPH: 2024021186

IČ DPH: SK2024021186 

Kontaktné údaje: +421 903 180 813, info@fymas.sk

Centrum zdravia FYMAS s. r. o. Vám poskytuje poradenské služby v oblasti zdravého životného štýlu. Vybrať si môžete individuálne poradenstvo, alebo skupinové cvičenie, kurz, prednášku alebo si môžete zakúpiť tovar v našom e-shope.

Aby ste si mohli službu rezervovať v rámci voľných termínov alebo tovar objednať, budeme potrebovať Vaše kontaktné údaje (ako dotknutej osoby) a to:

  • meno a priezvisko,

  • poštovú adresu,

  • emailovú adresu,

  • telefonický kontakt,

  • v rámci individuálneho poradenstva sa môže stať, že bude vhodné, aby ste nám poskytli aj niektoré osobné údaje, ktoré spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov. Tieto budeme spracúvať len na základe Vášho výslovného súhlasu.

Účel, pre ktorý spracúvame tieto osobné údaje je poskytovanie poradenských služieb a predaj tovaru. 

V prípade poskytnutia niektorej zo služieb budeme spracúvať osobné údaje na právnom základe, ktorým bude Váš (výslovný) súhlas.

Ak ste našim aktívnym klientom, môžeme Vám zasielať informačný leták, v ktorom Vás upozorníme na naše novinky, ponúkneme darčekové poukazy, zmenu ordinačných hodín a podobne. V tomto prípade bude právnym základom Váš súhlas.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na vyššie uvedených kontaktných údajoch a my ich bezodkladne vymažeme.

V prípade predaja tovaru budeme spracúvať osobné údaje na právnom základe, ktorým bude zmluvný vzťah. Tento nás v zmysle platnej legislatívy (zákon. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.) oprávňuje uchovávať Vaše osobné údaje po dobu dvoch rokov.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • požadovať informáciu, aké osobné údaje o Vás spracúvame a tiež prístup k týmto údajom,

  • požadovať opravu neaktuálnych a neúplných osobných údajov,

  • požadovať vymazanie osobných údajov, ak ste odvolali súhlas, ak už nie sú potrebné na účely na ktoré sme ich získali a ak ich spracúvame nezákonne,

  • požadovať prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi.

Ak ste presvedčený, že Vaše údaje nespracúvame v zmysle GDPR, oznámte nám to na uvedených kontaktoch a ak Vám nevyhovieme, máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vaše vyššie uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.