Taping a Kinesiotaping
pasívna fixácia a mobilizácia kĺbov 


Čo je Kinesio-taping

a ako funguje

Taping a Kinesioteping fixuje a mobilizuje kĺby v správnych polohách pomocou elastických fixačných pások, ktoré prinášajú kĺbu úľavu a rýchlu regeneráciu. Taping je druhom pasívnej opory, ktorá sa využíva v dvoch oblastiach vzájomne sa prelínajúcich, a to na taping v oblasti športovej a taping v oblasti terapeutickej.

Jedným z dôležitých cieľov použitia tapingu vo fyzioterapii je zvýšenie exteroceptívneho a proprioceptívneho vnímania najrôznejších častí ľudského organizmu.

Športový taping

ako stabilizácia a prevencia

Do športového tapingu zaraďujeme využitie tapu k stabilizácii kĺbových štruktúr a segmentov, či už z dôvodu prevencie poškodenia kĺbových štruktúr alebo z dôvodu zníženia už existujúcej kĺbovej instability (napr. pri oslabení väzivového aparátu rôznej etiológie).

Terapeutický taping

ako stabilizácia a opora

V terapeutickej oblasti sa kinesiotaping využíva okrem už spomínanej stabilizácie kĺbových štruktúr tiež ako pasívna opora najrôznejších pohybových segmentov, určená k zníženiu záťaže daného svalu alebo inej štruktúry, ktorá je vystavená preťaženiu (hlavne v ťahu). K preťaženiu dochádza väčšinou vplyvom váhy segmentu a nefunkčnosti štruktúr majúcich za úlohu udržať segment vo fyziologickom postavení.

Využitie tapingu a jeho účinky

alebo kedy taping použiť a aký účinok očakávať

Najčastejšie použitie tapingu

 • bolesti šliach a svalov
 • nestabilita kĺbov
 • bolesti chrbtice
 • tenisový lakeť
 • bolesti a úrazy kĺbov
 • regulácia lymfatického systému
 • syndróm karpálneho tunela
 • chybné držanie tela

Hlavné účinky tapingu 

 • podporuje svaly v pohybe
 • zmierňuje chronické či akútne bolesti
 • uvoľňuje nahromadenú lymfatickú tekutinu
 • koriguje osové postavenie kĺbov
 • napomáha pri uvádzaní svalu alebo kĺbu do správnej polohy pre rehabilitáciu
 • pomáha slabým svalom tým, že ich uvádza do normálnej polohy