Nariadenie spoločnosti

opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19

Spoločnosť Centrum zdravia Fymas s.r.o., sídlom Pri Hrubej Lúke 11, 841 02 Bratislava a prevádzkou Údernícka 3, 851 02 Bratislava v súvislosti s pandémiou na Slovensku spracovala tento plán opatrení vo forme nariadenia konateľa spoločnosti. Nariadenie je záväzné pre všetkých zamestnancov/pracovníkov spoločnosti. 

Vzhľadom k nedostatku informácií o možnom vývoji nie je možné explicitne stanoviť plán pre jednotlivé vzniknuté situácie. Reagujeme racionálne, s maximálnou možnou mierou bezpečnosti zamestnancov a zachovaním prevádzky tak, ako je to za daných podmienok možné. 

Opatrenia Vlády SR a ÚVZ SR k pandémii COVID-19 sú uvedené na internetových stránkach https://www.korona.gov.sk/ alebo https://www.uvzsr.sk/. Revízie a zmeny v opatreniach vychádzajú zo zasadnutí krízového štábu a pripomienok zasielaným jej členom v jednotlivých oblastiach.

Charakteristika ochorenia

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS CoV. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Ochorenie sa prenáša z človeka na človeka kvapôčkovou formou (počas kýchania, kašľania, rozprávania) a prejavuje sa najmä:

 •  kašľom,
 •  dýchavičnosťou,
 •  telesnou teplotou nad 38 C,
 •  prípadne iné.

Prijaté opatrenia v spoločnosti:

 • povinnosťou pracovníka je nosenie respirátora FFP2 v interiéri, pri komunikácii s pacientom počas vyšetrenia ale aj počas liečby,
 • nosenie respirátora FFP2 v interiéri pri komunikácii medzi spolupracujúcimi fyzioterapeutmi, fyzioterapeut si môže zložiť respirátor len ak je v miestnosti sám,
 • povinnosťou pacienta je nosenie respirátora FFP2 alebo respirátor s výdychovým ventilom prikrytý rúškom v interiéri, pri komunikácii s fyzioterapeutom počas vyšetrenia ale aj počas liečby,
 • výnimka nenosiť rúško sa v zaťahuje len na dobu trvania cvičenia,
 • pracovníci kontrolujú rozstupu na chodbe (čakárni) medzi pacientmi aspoň 2 m a na túto skutočnosť ich slove upozorňujú,
 • počas vyšetrenia a liečby fyzioterapeuti používajú bavlnené rukavice ktoré menia po každom pacientovi, použité rukavice odkladajú do samostatnej zbernej nádoby, rukavice fyzioterapeuti nemusia používať v prípade vlastnej sebaobsluhy,
 • počas liečby fyzioterapeuti dodržiavajú vzdialenosť 2 m, ak je potrebná korekcia pacienta alebo pomoc počas liečby pristupujú k pacientovi len s respirátorom FFP2 a bavlnenými rukavicami,
 • fyzioterapeuti vyšetrujú vždy len jedného pacienta, liečbu vykonávajú len na jednom pacientovi. V prípade rodiny a rodinných príslušníkov na liečbe či cvičení je udelená výnimka nakoľko sa jedná len o jednu domácnosť a len o jednu bunku,
 • pracovníci nie sú schopný vykonávať zdravotné ošetrenie z domu, každý fyzioterapeut na ošetrenie používa výhradne vlastnú miestnosť kde sa zdržuje, miestnosti na zdravotný výkon sa medzi pracovníkmi nestriedajú,
 • fyzioterapeuti využívajú 50 minútové intervaly na vyšetrenie a liečbu, po ošetrení pacienta miestnosť opúšťajú a zapínajú germicídny žiarič na 10 min, čas 10 min využívajú na sebaobsluhu, každá miestnosť má vlastný germicídny žiarič,
 • fyzioterapeuti po každom pacientovi dezinfikujú kľučky a pomôcky s ktorými počas liečby pracoval a pomôcky ktoré počas vyšetrenia použil, pacienti počas liečby a pri narábaní s pomôckami na liečbu používajú vlastné bavlnené rukavice, alebo bavlnené rukavice kúpené vo Fymase za poplatok 1 EURO,
 • každý pacient má pri vstupe do každej miestnosti k dispozícii dezinfekciu, vreckovky a bavlnené rukavice na zakúpenie v hodnote 1 EURA ak nedisponujeme s vlastnými,
 • povinnosťou každého fyzioterapeuta je pred liečbou či vyšetrením merať telesnú teplotu pacienta bezkontaktným teplomerom a zaznamenať ju to zdravotnej karty pacienta, v prípade zvýšenej teploty fyzioterapeut posiela pacienta domov, neošetruje ho, odporúča ho na PCR vyšetrenie či vyšetrenie antigénovým testom. O tejto skutočnosti informuje hlavného fyzioterapeuta, každý pacient so zvýšenou teplotou sa zaznamenáva do databázy pre RÚVZ,
 • po príchode do Fymasu je každému fyzioterapeutovi odmeraná a zaznačená telesná teplota bezkontaktným teplomerom, v prípade nameraných hodnôt opúšťa pracovisko a hlási sa na PCR test či antigénový test, nastupuje až po získaní negatívneho výsledku,
 • pri vstupe fyzioterapeutov do priestorov spoločnosti (aj u pacienta) si umyť dezinfekčným mydlom ruky, resp. si dezinfikovať ruky gélom,
 • vykonávanie v pravidelných intervaloch dezinfekciu dotykových plôch (po skončení pracovného dňa a víkendová dezinfekcia celého priestoru spoločnosti),
 • pri akomkoľvek náznaku choroby, či oslabeného organizmu informovať konateľa a opustiť pracovisko, ktorý rozhodne o ďalšom postupe,
 • fyzioterapeuti objednávajú pacientov na danú hodinu, minimalizuje sa tak zdržiavanie väčšieho množstva osôb v priestore, fyzioterapeuti si s pacientmi nepodávajú ruky na pozdrav, každý pacient je upozornení o prijatých opatreniach v spoločnosti,


Pravdepodobný prípad: v prípade že u fyzioterapeuta spoločnosti bol potvrdený výskyt ochorenia COVOD-19, príslušný regionálny hygienik kontaktuje zamestnávateľa (spoločnosť Centrum zdravia Fymas s.r.o.) s cieľom zamedziť šírenie nákazy, spolu s identifikáciou kontaktov zamestnanca. Na základe informácií od zamestnávateľa príslušný regionálny hygienik klasifikuje kontakty podľa miery rizika. Následne zabezpečí nariadenia a vykonanie proti epidemiologických opatrení u týchto osôb. Ďalej zamestnávateľ (Centrum zdravia Fymas s.r.o.) určí kontaktnú osobu za spoločnosť, ktorá bude komunikovať s osobou vykonávajúcou epidemiologické šetrenie zo strany RÚVZ a pripraví menný zoznam osôb, ktorí boli v kontakte so zamestnancom na pracovisku. Rozsah požadovaných údajov je: meno a priezvisko, e-mail / tel. kontakt. Dĺžka trvania karanténnych opatrení je stanovená na 14 dní od ostatného kontaktu s chorým na COVID-19. Karanténu pre fyzické osoby nariaďuje príslušný RÚVZ (nie zamestnávateľ). Kontaktná osoba, ďalej upozorní na danú vzniknutú situáciu aj prenajímateľa priestorov, aby mohol prijať opatrenia ku vzniknutej situácii.

Povinnosti zamestnancov/pracovníkov:

 • zotrvať doma, ak má zamestnanec/pracovník príznaky choroby,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu ľuďom s príznakmi nádchy alebo chrípky, dodržiavať minimálne dvojmetrovú vzdialenosť od každého, kto kýcha alebo kašle,
 • vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí,
 • používať ochranu dýchacích ciest - ochranné rúško, respirátor FFP2 alebo ich náhradu (šál z hustej tkaniny, šatku a pod.),
 • pri kašli si zakryť ústa vreckovkou. Používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré po použití zahodiť do koša,
 • nedotýkať sa tvare, nepretierať si oči,
 • umývať si dôkladne ruky mydlom a vodou najmenej 40 sekúnd viackrát za deň alebo použiť dezinfekčný prostriedok na ruky s obsahom najmenej 60% alkoholu,
 • pravidelne čistiť všetky povrchy, ktorých sa osoby často dotýkajú, ako napríklad stoly a kľučky. Používať dezinfekčné prostriedky na dané povrchy,
 • pravidelne vetrať,
 • používať určeným spôsobom pridelené OOPP.

Nedodržanie ustanovení tohto nariadenia zo strany zamestnanca/pracovníka môže byť zamestnávateľom (spoločnosťou Centrum zdravia Fymas s.r.o.) vyhodnotené v závislosti od okolností, intenzity a následkov daného prípadu ako porušenie pracovných povinností a pracovnej disciplíny.


Platnosť nariadenia od: 05.10.2020

Vydal a schválil: Mgr.Martina Nagyová, konateľ spoločnosti.

Informácie o aktuálnom dianí vo Fymase nájdete v sekcii COVID-19.